Aký typ strechy zvoli? pre rodinný dom

15. 06. 2017

Strecha je dlhodobou investíciou, preto sa na ?u kladú vysoké nároky. Moderná strecha by nemala by? len vkusná a chráni? stavbu pred nepriaz?ou po?asia. Musí sp??a? aj mnoho ?alších požiadaviek, aby sa vám pod ?ou dobre bývalo. Existuje nieko?ko typov striech a ešte viac typov strešných krytín, treba si preto rozumne vybra?, ?o je pre vás to pravé.

Strecha je jedným zo základných prvkov stavby – chráni ju pred poveternostnými vplyvmi, odvádza vodu a pomáha udržiava? tepelnú pohodu v dome. Vo?ba typu strechy a spôsobu jej konštrukcie ovplyvní nielen náklady na samotnú stavbu ?i budúcu rekonštrukciu, ale aj kvalitu bývania a v neposlednom rade náklady na vykurovanie. Dôležitý je aj zámer obývate?nosti podkrovia. Strechy delíme na ploché (uhol sklonu do 10°), šikmé (uhol do 45°) a strmé (uhol viac ako 45°), ktoré majú opodstatnenie najmä v lokalitách s vysokým úhrnom snehových zrážok.

Krov

Dôležitou statickou a funk?nou stavebnou konštrukciou strechy je krov. Na kvalitný krov treba ma? vypracovanú projektovú dokumentáciu odborne spôsobilým projektantom a následne ju pri stavbe rešpektova?. Dôležitý je aj doh?ad skúseného tesára nad prípravou, výrobou a montážou krovu. Jeho realizáciu by mal kontrolova? projektant stavebnej ?asti a statik. Pozor si dávajte aj pri rekonštrukcii podkrovia. Nie každá pôvodná konštrukcia krovu totiž musí vyhovova? dnešným požiadavkám na krytiny s vysokou plošnou hmotnos?ou.

Krytina

?alším z k?ú?ových rozhodnutí pri plánovaní a stavbe strechy je výber strešnej krytiny. Jej vo?ba totiž ovplyvní nielen estetický vzh?ad domu, ale aj funk?nos? strechy. Pri výbere vhodnej strešnej krytiny sa musíme riadi? najmä jej schopnos?ou odvádza? vodu. Táto vlastnos? daná povrchovou úpravou krytiny ur?uje jej použitie na konkrétny sklon strechy. Moderné krytiny sú navrhnuté tak, aby v maximálnej miere zabezpe?ovali ochranu pred extrémnym po?asím, ako sú búrky, krupobitia, mrazy, nápory silného vetra, ale i horú?avy. Cena strešnej krytiny neraz vypovedá aj o jej kvalite. Lacné varianty striech, ktoré budete musie? o pár rokov opravova?, nie sú najlepšou alternatívou. Zvo?te radšej moderné strešné krytiny od výrobcu, ktorý ponúka i odborné poradenstvo, servis v každej situácii a systémovú záruku na celú strechu. Mnohé krytiny sú dnes recyklovate?né, energeticky úsporné a chemicky nezne?is?ujú životné prostredie.

Typy striech 

Typ strechy a jej tvar významne ovplyv?ujú energetickú náro?nos? domu aj investi?né náklady. ?ím zložitejšia a ?lenitejšia je strecha, tým náro?nejšia a drahšia je jej realizácia a tým viac rizikových detailov sa môže vyskytnú?. Takisto môže unika? teplo vä?šou plochou. Preto stojí za zváženie, aký typ strechy si zvolíte. Dnes si môžete vybra? z množstva typov striech – od jednoduchých plochých až po ?lenité s mnohými vikiermi. Vždy treba pritom h?ada? rovnováhu medzi estetickým stvárnením a ú?elnos?ou.


Pre?ítajte si tiež:

Montovaný dom na vidieku upúta netradi?ne stvárneným vikierom


Tvar a typ strechy sú rozhodujúce aj pre to, do akej miery budete môc? využi? priestor priamo pod strechou. Na spodných okrajoch šikmých strešných plôch vzniká v podkroví nízky priestor, ktorý sa nedá plnohodnotne využi?. Za plne využite?ný sa považuje priestor s výškou aspo? 2,3 m. Najviac úžitkového priestoru vzniká pod plochou strechou, pri ostatných je dobré, ak je sklon strechy pri obvode strmší. Tejto požiadavke najlepšie vyhovujú strechy valbové alebo manzardové. Pri sedlovej streche, ktorá je u nás najbežnejším typom, sa dá dosiahnu? lepšie využitie podkrovného priestoru tým, že sa obvodové múry vymurujú vyššie, naj?astejšie do výšky 1,3 m nad podlahu podkrovia. 

Typ strechy a jej tvar významne ovplyv?ujú energetickú náro?nos? domu aj investi?né náklady.

Dôležitou sú?as?ou strechy je krov. 

Kvalitný krov vám zaru?í dobrý projekt, šikovný tesár a kontrola statika.

NAJ?ASTEJŠIE TYPY STRIECH U NÁS

Sedlová strecha 

Sedlová strecha je ob?úbená v?aka konštruk?nej jednoduchosti, a teda i výhodnejšej cene. Pre niekoho môže by? mínusom architektonická strohos?, na druhej strane však umož?uje pri vhodnej orientácii jednoduchšiu inštaláciu solárnych panelov. Pre využite?nos? podkrovia sa odporú?a vytiahnu? obvodové steny minimálne do výšky 1,3 m nad podlahu.

Valbová strecha 

Valbová strecha sa od sedlovej líši tým, že namiesto dvoch zvislých štítov má ?alšie dve sklonené plochy, takzvané valby. Ich výška zodpovedá bo?ným rovinám strechy, umiestnenie odkvapov je v jednej rovine okolo celého domu. Je konštruk?ne zložitejšia ako sedlová strecha, no umož?uje rozdelenie odtoku vody do štyroch smerov.

Pultová strecha

Pultová strecha využíva iba jednu sklonenú rovinu s jednou pultovou a jednou odkvapovou hranou. Všetka daž?ová voda sa teda odvádza len jedným smerom, ?o kladie vyššie nároky na odkvap pri prívalových daž?och. ?asto sa využíva pri stavbách na hranici pozemku ?i na prístavbách. Výhodou sú menšie tepelné straty ako pri ?lenitejších strechách, ako aj lepšia využite?nos? vnútorného priestoru.

Plochá strecha

Plochá strecha sa od pultovej líši nižším, niekedy takmer nebadate?ným sklonom, definovaným uhlom maximálne 10°. Táto strecha je typická pre bytové domy, moderné ?i funkcionalistické stavby. Má najnižšie tepelné straty, poskytuje plnohodnotný podstrešný priestor a jej údržba je v?aka bezproblémovému prístupu jednoduchá.

Stanová strecha

Stanová alebo ihlanová strecha má vä?šinou štyri strešné plochy, ktoré sa zbiehajú do stredového vrcholu a tvoria tak štvorstenný ihlan, pri?om strešných plôch môže by? i viac. Tento typ strechy sa využíva naj?astejšie pri samostatne stojacich stavbách so štvorcovým pôdorysom. Je náro?nejšia na ukladanie strešnej krytiny.


Pre?ítajte si tiež:

Návod na stavbu domu: Od pozemku po kolaudáciu


Manzardová strecha

Manzardová strecha je variantom sedlovej. Každá strana medzi hrebe?om a odkvapom sa skladá z dvoch rovín s odlišným sklonom. Výhodou je vyššie stúpanie na okraji strechy a tým aj lepšie využite?ný podkrovný priestor, nevýhodou komplikovanejšia konštrukcia. Variantom je oblúková strecha tvorená súvislým oblúkom bez lomov.

Cena strešnej krytiny neraz vypovedá o jej kvalite. 

Mnohé moderné krytiny sú dnes recyklovate?né a energeticky úsporné.

Odporú?ame

Krytiny na šikmé strechy

Tondach Samba 11

Ve?koformátová posuvná keramická škridla, ktorá má hlboké odvod?ovacie drážky, je vhodná na strechy so sklonom od 12°. Ideálna je aj na bungalovy, kde jemná vlna strechu zvýrazní. Vyrába sa v prírodnom vyhotovení, v rôznych farebných odtie?och s povrchovou úpravou engoba a glazúra. Prírodné pigmenty a náro?ná technika vypa?ovania garantujú jej nemennos? a farebnú stálos?.
Hmotnos?: 3,7 kg/ks
Rozmery: 280 × 470 mm
Závesná d?žka: 355 – 380 mm
Krycia šírka: 228 mm
Spotreba na 1 m²: 11,5 ks
www.tondach.sk

KMB Rota

Betónová strešná krytina je ur?ená na krytie šikmých striech so sklonom od 15 do 90°. Použitie nie je obmedzené ani nadmorskou výškou. Škridla má rovný profil a hladký povrch. V?aka novej špeciálnej úprave lepšie odoláva poveternostným vplyvom. Je vhodná na moderné stavby s hladkou a jednoduchou líniou. 

Hmotnos?: 6,3 kg/ks
Rozmery: 2 330 × 496,5 mm
Závesná d?žka: 473 mm
Krycia šírka: 300 mm
Spotreba na 1 m²: 8 ks
www.km-beta.sk

Terran Danubia

Táto strešná krytina svojím klasickým tvarom a mäkkými líniami evokuje rieku a zvlnenú krajinu. Škridla ideálne zapadá do podmienok strednej Európy. Jej povrch je hladký, dvakrát farbený. Ponúka 9 farebných možností od tehlovo?ervenej až po karbónovú a dve povrchové úpravy.

Hmotnos?: 4,5 kg/ks
Rozmery: 330 × 420 mm
D?žka prekrytia: variabilná
Krycia šírka: 300 mm
Spotreba na 1 m²: 10 ks
www.mediterran.sk

Bramac Tegalit Star 

Betónová škridla, ktorá má atraktívny nad?asový dizajn. Mikromalta uzatvárajúca póry vytvára obzvláš? hladký, elegantný povrch. Špeciálna farba odráža až o 300 % viac infra?erveného žiarenia, a tým chráni strechu pred prehriatím. Vzniká teplotný rozdiel až 10 ?C, ktorý prispieva k príjemnejšej klíme v podkroví. V ponuke sú sivá, granitová metalická a ebenová ?ierna farba. 

Hmotnos?: 5,2 kg/ks
Rozmery: 330 × 420 mm
Závesná d?žka: 398 mm
Krycia šírka: 300 mm
Spotreba na 1 m²: asi 10 ks
www.bramac.sk 

Creaton Kapstadt 

Betónová škridla vyniká jednoduchým tvarom a hladkým povrchom. Skrytý bo?ný zámok umož?uje dosiahnu? vizuálne dokonale usporiadaný povrch. Vhodne doplní budovy, ktoré sa vyzna?ujú moderným architektonickým riešením a ?istými, priamymi líniami. Je dostupná v ?ervenej, sivej a antracitovej farbe. Povrchová úprava zvyšuje jej odolnos? proti UV žiareniu. Vhodná je na strechy so sklonom od 15°.
Hmotnos?: 4,9 kg/ks
Rozmery: 334 × 420 mm
Minimálne prekrytie: 80 mm
Krycia šírka: 300 mm
Spotreba na 1 m²: asi 10 ks
www.creaton.sk

Výber krytiny pod?a sklonu strechy

Pri výbere vhodnej strešnej krytiny sa musíme riadi? najmä jej schopnos?ou odvádza? vodu. Táto vlastnos? daná povrchovou úpravou krytiny ur?uje jej použitie na konkrétny sklon strechy. Na plytký sklon striech už od 3° sa používajú súvislé strešné krytiny ako lepenkové, plechové a asfaltové pásy a fólie, od 7° trapézové a od 10° bitúmenové krytiny. Od sklonu 15° si môžete vybra? medzi vláknocementovými doskami, vlnitým plechom alebo modernými plechovými krytinami, ktoré imitujú dizajn klasických škridiel. Od sklonu 22° sa najlepšie osved?í betónová alebo keramická krytina vo forme profilovaných škridiel, zatia? ?o od sklonu 30° treba používa? betónové alebo keramické neprofilované škridly, krytiny z umelej alebo prírodnej bridlice a asfaltové šindle.


Najviac úžitkového priestoru vzniká pod plochou strechou. 

Typ strechy ovplyv?uje náklady na jej stavbu, vykurovanie i kvalitu bývania.

Životnos? moderných škridiel je 50 až 100 rokov.

Na zastrešenie šikmých striech sa používa vä?šinou keramická alebo betónová krytina. 

TEXT: KATARÍNA BAROŠOVÁ
FOTO: ARCHÍV FIRIEM, ISIFA/SHUTTERSTOCK
ZDROJ: ?asopis Môj dom špeciál 2017

Súvisiace články

Najčítanejšie

Viac z najčítanejších