Ochrana rastlín na za?iatku leta

19. 06. 2017

Mú?natka, hrdza, škvrnitos? ?i monilióza. Do toho vošky, puklice a najnovšie aj vija?ka na krušpáne. Masívny útok sa už dávno za?al a je na nás, ako na neho odpovieme.

Necha? to na prírodu je tiež cesta, ale úprimne – ako ve?mi ú?inná? Hlavne v sú?asnosti, ke? už neplatia ani pranostiky našich predkov? Klíma sa mení a s ?ou i skladba a odolnos? škodcov. Typickým príkladom škodcu novej doby je vija?ka krušpánová. Renesancia a baroko nám v Európe zanechali prekrásne parky a krá?ovské záhrady, ktoré aj dnes o?arujú neuverite?ne precíznymi figurálnymi prvkami, bosketmi, obrubami ?i živými plotmi z krušpánov. Záhradníci renesancie nemali také kvalitné postreky, aké sú dnes a predsa im krušpány prosperovali bez akejko?vek ujmy. Dnes nám krušpány za pár dní zožerie húsenica, ktorú sotva zaregistrujeme. Pre?o? ?o sa stalo? 

VIJA?KA KRUŠPÁNOVÁ 

V dôsledku globálneho obchodu a priaznivej klímy sa približne pred siedmimi rokmi dostal do Nemecka importom rastlín nebezpe?ný škodca – vija?ka krušpánová. Jej domovom je východná Ázia a larvy sú zelené húsenice s výraznou kresbou na tele. Ak ich na krušpáne v?as nezaregistrujeme, zožerú krušpán až na kostrnku v priebehu nieko?kých dní! Vija?ka krušpánová nemá v Európe prirodzeného nepriate?a, takže sa množí bez obmedzenia a do roka má dve, v ideálnom prípade až tri generácie! Jedinou záchranou je okamžitý postrek hne?, ako nájdeme prvú húsenicu. Po štyroch až piatich d?och postrek zopakujeme a po ?alších troch až štyroch d?och postriekame znova – tretí- a poslednýkrát.

Overený ú?inok má postrekový insekticídny prípravok na priame použitie vo forme kvapaliny s aplikáciou bez riedenia (ready for use) ur?ený na ochranu okrasných rastlín DECIS AL. Ten zárove? ú?inkuje aj proti cicavým a žravým škodcom, ako sú vošky, molice, ploštice, vrtu?a, méry, húsenice, chrobáky a motýle. Výhodou je, že nemusíme odmeriava? potrebnú dávku a na rozdiel od koncentrátu vydrží po prvom použití po celý ?as expirácie, teda dva roky. Vodou rozriedený koncentrát bolo totiž potrebné ihne? spotrebova?. 

AKO APLIKOVA?

Ú?inná látka insekticídneho prípravku je svetlostabilný syntetický pyrethroid. Pôsobí ako dotykový a požieravý jed s významným repelentným ú?inkom proti širokému spektru škodcov. Ve?mi dobre pôsobí aj pri nízkych teplotách. Nemá systémový ú?inok, preto je potrebné, aby boli postrekom rovnomerne ošetrené všetky ?asti rastlín. Vždy postrekujeme dôkladne listy a stonky zo vzdialenosti 15 – 30 cm tak, aby nedochádzalo k stekaniu. Ošetríme celú rastlinu vrátane spodnej strany listov. Opakujeme pod?a potreby a pokynov na obale. 

HUBOVÉ CHOROBY

Pokojne im môžeme da? prívlastok: choroby skorého leta. Rastliny sú najviac ohrozené práve v tomto období – na prelome jari a leta. Ruže pokrýva biely povlak mú?natky ruží, listy sú tmavé od ?iernej škvrnitosti a všade sú f?aky hrdze ružovej. No ruže nie sú jediným ohrozeným druhom. Na bršlene je takisto mú?natka a rovnako si svoje obete nevyberá ani hrdza na okrasných rastlinách ?i cerkospóriová škvrnitos?. Najrýchlejšou a najspo?ahlivejšou ochranou je postrekový fungicídny prípravok na priame použitie vo forme kvapaliny. Na trhu sú dostupné prípravky, ktoré už nemusíme ani riedi?, pretože v balení je pripravený roztok v správnej koncentrácii. Použi? ich môžeme bez riedenia (ready for use) na ochranu ruží, okrasných a izbových rastlín proti hubovým chorobám. Po použití dôjde k potla?eniu choroby a zárove? sa na listoch vytvorí ochranný povlak.

Taký je prípravok Folicur AL, ktorý obsahuje dve ú?inné látky, preto je ochrana zabezpe?ená dvomi spôsobmi. Najskôr je choroba potla?ená priamym pôsobením ú?inných látok, ktoré penetrujú do listov. Následne je zabránené novému rozvoju choroby tým, že sa vytvorí ochranný povlak na povrchu listov.

OCHRANA ڎITKOVEJ ZÁHRADY

V týchto d?och je aktuálna plese? sivá na jahodách, vini?i, ?erešniach, ale aj na zelenine. Ak proti nej nezakro?íme, v ?alšej sezóne môže udrie? ešte vä?šou silou. Hubové choroby spôsobujú takzvané nižšie huby, ?o sú ve?mi odolné a vysokoadaptabilné organizmy. Dokážu preži? nepriaznivé podmienky v latentnom štádiu a hne?, ako sa podmienky zlepšia, ve?mi rýchlo sa prebudia a rozrastú. V boji proti hubovým chorobám je preto najú?innejšia prevencia, ktorá im nedovolí sa rozrás?. Ale ani po zistení prvých príznakov nie sme úplne bezbranní. Výbornou ochranou proti širokej škále hubových ochorení je postrekový fungicídny prípravok Teldor 500 SC vo forme suspenzného koncentrátu. Ú?inkuje proti botrytíde na jahodách a vini?i, proti plesni sivej a proti monilióze ?erešní. Aktívna látka totiž prejde do povrchových vrstiev rastlinných pletív, kde ni?í podhubie plesní a následne vytvorí na povrchu stabilný ochranný film. Navyše, prípravok Teldor 500 SC ako jeden z mála botryticidov nemá žiaden vplyv na kvasenie, chu? a vô?u muštu.

Aplikácia fungicídu 

VINI? 

Proti plesni sivej

Ošetrujeme preventívne v období dokvitania, pri uzatváraní strapcov, najlepšie však v štádiu zamäkania bobú?. Vini? ur?ený na neskorý zber a výrobu prívlastkových vín môžeme ošetri? s oh?adom na krátku ochrannú lehotu i neskôr.

JAHODY

Proti plesni sivej

Ošetrenie možno vykonáva? preventívne v období pred kvitnutím, po?as plného kvetu i na konci kvitnutia jahôd. Pri dodržaní krátkej ochrannej lehoty je možné ošetrovanie jahôd i medzi jednotlivými zbermi. Použitie prípravku Teldor 500 SC vylepšuje dokonalos? vzh?adu a skladovate?nos? ovocia. Maximálne dve aplikácie za sezónu. Prípravok je pre v?ely relatívne neškodný. Nepoškodzuje populácie dravého rozto?a.

?EREŠ?A 

Proti monilióze

Prípravok aplikujeme preventívne od rastovej fázy, ke? je asi 70 % plodov v kone?nej ve?kosti, až do fázy pokro?ilého zafarbovania plodov, v 10 – 14 d?ových intervaloch medzi aplikáciami, eventuálne ihne?, ak dôjde k vážnemu poškodeniu plodov.

ZDROJ PR ?lánok spolo?nosti SBM Life Science, s.r.o.

PR článok

Súvisiace články

Najčítanejšie

Viac z najčítanejších